Regulamin Akademii Doskonalenia ważny do 16.04.2024 r.

Regulamin Akademii Doskonalenia

Spis treści:
I. Postanowienia ogólne
II. Usługi elektroniczne
III. Zawarcie umowy
IV. Cena
V. Płatność
VI. Wykonywanie umowy
VII. Rękojmia
VIII. Reklamacje
IX. Uprawnienia konsumentów
X. Pozostałe postanowienia
XI. Dane osobowe
XII. Zmiany regulaminu
XIII. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Akademia Doskonalenia”, prowadzony przez Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
2. Definicje:
a. Akademia – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Akademia Doskonalenia”, prowadzony przez Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bałtycka 33A, NIP: 9721237197, REGON: 301985632, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000403663, adres e-mail: bok@akademiadoskonalenia.pl, nr telefonu: 606 710 016,
b. sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://akademiadoskonalenia.pl/,
c. Platforma MM – serwis umożliwiający korzystanie ze szkoleń Akademii w formie webinaru video dostępny pod adresem: https://platformamm.pl/,
d. produkt – webinar video, webinar live, szkolenia indywidualne, zaświadczenia ukończenia webinarium i inne towary i usługi oferowane do sprzedaży przez Akademię,
e. operator – pośrednik w płatności internetowej, wybrany przez Akademię,
f. ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 6.12.2022 r. poz. 2509 ze zm.),
g. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 21.02.2020 r., poz. 287 z późniejszymi zmianami).
3. O ile strony nie postanowią inaczej: podmiot, który zawrze z Akademią umowę sprzedaży, zwany dalej „Klientem”, jest związany niniejszym regulaminem, który stanowi integralną część umowy, o czym Klient jest poinformowany przed zawarciem umowy. Zawarcie przez Klienta umowy z Akademią oznacza, że Klient zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował.

II. Usługi elektroniczne
1. W celu korzystania ze sklepu Akademia świadczy na rzecz Klienta usługi:
a. Konto,
b. Formularz zamówienia, umożliwiający zakupy w sklepie, zwany dalej Formularzem,
c. Formularz kontaktowy.
2. Dla korzystania z usług konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a. połączenie z siecią internet ,
b. system operacyjny Windows Vista/7/8/10/11,
c. przeglądarka internetowa Edge, Chrome, Firefox w swoich najnowszych wersjach,
d. przeglądarka plików PDF oraz pakiet biurowy,
e. odpowiednia konfiguracja oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej umożliwiająca prawidłowe działanie usług,
f. sugerowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768.
3. Akademia nie odpowiada za niewłaściwe funkcjonowanie usług wynikające z konfiguracji programów antywirusowych lub innych programów zabezpieczających komputer, lub korzystania z oprogramowania niespełniającego wymagań sprzętowych.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
5. Korzystanie z Konta, Formularza zamówienia i Formularza kontaktowego jest bezpłatne.
6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest:
a. w przypadku Konta – przez wypełnienie formularza rejestracyjnego i potwierdzenie adresu e-mail przez link wysłany pocztą elektroniczną,
b. w przypadku Formularza zamówienia – przez dodanie do koszyka produktu,
c. w przypadku Formularza kontaktowego – przez wypełnienie i wysłanie formularza.
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązywana jest:
a. w przypadku Konta – przez usunięcie Konta poprzez zgłoszenie Klienta woli usunięcia Konta pocztą elektroniczną na adres: bok@akademiadoskonalenia.pl,
b. w przypadku Formularza zamówienia – złożenie zamówienia lub rezygnację z zamówienia,
c. w przypadku Formularza kontaktowego – usługa jest wykonywana jednorazowo i umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu po wysłaniu formularza.
8. Reklamacje dotyczące usług elektronicznych należy zgłaszać pisemnie:
a. pocztą tradycyjną na adres wymieniony w pkt 1 ust. 2 lit. a.,
b. pocztą elektroniczną na adres: bok@akademiadoskonalenia.pl.
9. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej usługi elektronicznej powinno zawierać: imię i nazwisko, dane firmy oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 10 dni roboczych. Odpowiedzi na reklamacje będą przekazywane pocztą elektroniczną lub Pocztą Polską, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

III. Zawarcie umowy
1. Aby zakupić produkt w sklepie należy:
a. umieścić wybrany produkt w koszyku,
b. wypełnić Formularz lub zalogować się do Konta,
c. wybrać sposób zapłaty ceny,
d. zaakceptować regulamin,
e. opłacić zakup.
2. Powyższy sposób nie dotyczy szkoleń indywidualnych, tj. szkoleń, których zakres, cena i termin ustalane są indywidualnie. Szkolenia te mogą być zamawiane telefonicznie na numer: 606 710 016 lub 728 313 284, w godz.: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku, lub mailowo na adres: bok@akademiadoskonalenia.pl lub szkolenia@oficynamm.pl.
3. W sposób opisany w ust. 1 zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, przy czym Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w korzystaniu z możliwości składania zamówień telefonicznie lub przez serwis internetowy.
4. W treści Formularza lub danych Konta muszą zostać wprowadzone wszystkie dane pozwalające na identyfikację Klienta, realizację zakupu oraz wystawienie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zakup.
5. Zamówienia można składać także telefonicznie, na numer: 606 710 016, w godz.: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku.
6. W zamówieniu telefonicznym lub mailowym strony ustalają:
a. rodzaj zamówionego przez Klienta produktu, w szczególności rodzaj szkolenia, zakres, termin i liczbę uczestników,
b. cenę należną za zamówiony produkt,
c. termin oraz sposób płatności.
7. O dokonaniu zakupu w sposób opisany w ust. 1 Akademia zawiadamia Klienta drogą mailową, przez wiadomość potwierdzającą wszystkie istotne warunki umowy.
8. Akademia zastrzega sobie prawo do:
a. weryfikacji danych zawartych w Formularzu;
b. odmowy przyjęcia zamówienia;
c. odmowy realizacji zamówienia;
d. odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym regulaminie.
9. O odmowie przyjęcia zamówienia, odmowie realizacji zamówienia, odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy Akademia zawiadamia Klienta drogą mailową lub pocztą.
10. Klient ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu bądź całkowicie je anulować, o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji w Dziale Wysyłki. Wszelkie dane dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać:
a. pocztą tradycyjną na adres wskazany w pkt. I ust. 2 lit. a.,
b. pocztą elektroniczną na adres: bok@akademiadoskonalenia.pl ,
c. telefonicznie: 606 710 016, w godz.: 7.30–15.30 (poniedziałek–piątek).

IV. Cena
1. Ceny produktów znajdują się przy produkcie w sklepie (za wyjątkiem szkoleń indywidualnych, których cena ustalana jest indywidualnie).
2. Akademia nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

V. Płatność
1. Dostępne są następujące formy płatności:
a. płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora,
b. płatność na rachunek bankowy Akademii,
c. dla placówek publicznych – płatność odroczona z 10-dniowym terminem płatności.
2. Warunkiem skorzystania z płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a jest zaakceptowanie regulaminu operatora.
3. Klient zobowiązany jest dokonać płatności w chwili składania zamówienia, jeżeli zamówienie składane jest przez internet lub niezwłocznie po zawarciu umowy, jeżeli zamówienie składane jest telefonicznie/mailowo. W przypadku niepowodzenia płatności za pośrednictwem operatora Akademia podejmuje kontakt z Klientem drogą mailową lub telefoniczną i przekazuje numer rachunku Akademii, na który należy dokonać płatności.
4. Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Akademię faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru, dokumentującej zamówienie.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Akademii wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, Akademia ma prawo wstrzymać się z realizacją jej postanowień.

VI. Wykonywanie umowy
A. Postanowienia ogólne
1. Wszystkie zamówienia realizowane są niezwłocznie, maksymalnie w terminie do 5 dni roboczych, za wyjątkiem szkoleń, których data ustalana jest indywidualnie. W przypadku webinarów live przez realizację zamówienia rozumie się przesłanie linku do zaplanowanego szkolenia.
2. O ile w produkcie nie wskazano inaczej, wszystkie produkty stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich. Akademia oświadcza, że przysługują jej autorskie prawa majątkowe do całości produktów oraz jest uprawniona do udzielania licencji na korzystanie z produktów i zawierania umów dotyczących produktów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Klient ma prawo do zwrotu pierwszego zamówionego w ramach zawartej umowy produktu bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania, na koszt Klienta, o ile produkt nie został uszkodzony, nie nosi śladów użytkowania i nie został uruchomiony. W przypadku webinarów video zwrot możliwy jest, o ile nie doszło do aktywacji dostępu. O skorzystaniu z prawa do zwrotu należy poinformować Akademię drogą elektroniczną. Prawo do zwrotu nie dotyczy webinarów live, które już się odbyły.
4. Akademia dokona zwrotu kwoty równej cenie zwróconego produktu. Środki pieniężne zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez Klienta w ciągu 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Akademię wiadomości mailowej o zwrocie.
5. Z datą sprzedaży produktu Akademia udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z produktów zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu przez czas określony, wskazany w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli w zamówieniu nie wskazano okresu, licencja udzielana jest na rok od zawarcia umowy.
6. Akademia udziela Klientowi prawa do:
a. korzystania z produktów na określonych w zamówieniu warunkach,
b. dokonywania wydruku danych z produktów, zgodnie z ich funkcją, jednakże tylko dla własnych potrzeb, bez prawa ich rozpowszechniania czy upubliczniania,
c. dokonywania eksportu danych z produktów, jednakże tylko dla własnych potrzeb (bez prawa do ich rozpowszechniania czy upubliczniania) oraz w zakresie i na zasadach dopuszczonych w produkcie.
7. Z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3 ustawy o prawach autorskich, Klient w szczególności nie ma prawa do:
a. powielania, modyfikacji programu wykonawczego produktu i definicji systemu, ingerowania w zapis informatyczny, deasemblacji, dekompilacji lub pozyskiwania w inny sposób kodu źródłowego z oprogramowania produktu lub jakiejkolwiek jego części, przeprowadzania wstecznej dekonstrukcji, demontażu lub w jakikolwiek inny sposób tłumaczenia oprogramowania produktu lub jego części, modyfikacji w celu tworzenia własnych programów będących pochodnymi oprogramowania produktu,
b. najmu, dzierżawy, sprzedaży, dystrybucji, udostępniania z serwerów ftp, http, na stronach WWW oraz innych urządzeń, za pomocą których produkt byłby dostępny dla innych niż Klient podmiotów lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób produktu lub jakiejkolwiek jego części osobom trzecim, w szczególności publicznego odtwarzania,
c. publikowania ani w żaden inny sposób wprowadzania do obrotu produktu, na które składa się w szczególności: układ merytoryczny, odsyłacze hipertekstowe ani też żadnej jego części, produkt jest licencjonowany jako całość, a jego części składowe nie mogą być rozdzielane w żaden sposób, bez względu na miejsce przechowania rozdzielonych części,
d. wykorzystywania produktu lub jakiejkolwiek jego części w sposób naruszający prawa Akademii lub osób trzecich.
8. Klient nie może udostępniać produktów osobom trzecim w jakikolwiek sposób, także gdy jego poszczególne części nie są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient winien ochraniać produkt i zawarte w nim dane przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. Klient nie ma prawa do przekazywania danych dostępowych do produktu (login i hasło lub kod dostępowy) osobom trzecim, niezgodnie z warunkami zamówienia. W przypadku przekazania przez Klienta danych dostępowych do produktu osobie trzeciej, niezgodnie z warunkami zamówienia Akademia będzie, wedle swego uznania, mieć prawo do:
a. rozwiązania umowy z Klientem i naliczenia kary umownej do wysokości wartości produktu
b. naliczenia kary umownej do wysokości wartości produktu,
c. unieważnienia danych dostępowych, z możliwością uzyskania przez Klienta od Akademii nowych danych dostępowych po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia przez Klienta, że nie będzie się dopuszczał naruszeń w przyszłości w postaci przekazywania danych dostępowych do produktów osobom trzecim.
9. Dla poprawnego odbioru szkolenia zaleca się korzystanie z łącza internetowego o parametrach nie mniejszych niż 521 kb/s dla dźwięku i 1 Mbit/s dla wideo.
10. Zaświadczenie ukończenia webinarium może być zakupione tylko łącznie z webinarem video lub live.

B. Webinary video
1. Webinary video udostępniane są na Platformie MM (www.platformamm.pl), dlatego dla korzystania z webinarów video konieczne jest posiadanie konta na Platformie.
2. Po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje na adres mailowy klucz licencyjny uprawniający do korzystania na Platformie z wykupionego produktu oraz link aktywacyjny. Aktywacja dostępu następuje przez wpisanie klucza w sekcji MOJE DOSTĘPY lub automatycznie po kliknięciu w link.
3. Webinar jest dostępny do obejrzenia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dostępu zgodnie z ust. 2, bez możliwości pobrania.
4. Razem z webinarem video Klientowi udostępniane są materiały dodatkowe, które można pobrać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dostępu zgodnie z ust. 2.
5. Po upływie 14 dni od dnia otrzymania dostępu zgodnie z ust. 2 dostęp do webinaru i materiałów dodatkowych wygasa i nie ma możliwości jego ponownego uzyskania w ramach złożonego wcześniej zamówienia. W takim przypadku nieskorzystanie przez Klienta z przesłanych dostępów, nieskorzystanie z webinaru video i materiałów dodatkowych nie jest podstawą do reklamacji oraz nie może być podstawą do zwrotu ceny.
C. Webinary live
1. Po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje na adres mailowy link z zaproszeniem do zewnętrznej platformy internetowej, w ramach której odbywa się webinar live (szkolenie w czasie rzeczywistym – na żywo). W celu korzystania z webinaru konieczne jest zaakceptowanie regulaminu zewnętrznej platformy.
2. Dla korzystania z webinaru live wymagany jest system operacyjny Windows 8/10/11 lub Mac OS wersja 10.13 (lub najnowsza).
3. W ciągu 48 godzin od zakończenia webinaru live Klient otrzymuje na adres mailowy dostęp do nagrania szkolenia oraz materiały dodatkowe (jeśli były objęte szkoleniem). Nagranie szkolenia oraz materiały dodatkowe można pobrać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dostępu.
4. Po upływie 14 dni od dnia otrzymania dostępu, dostęp do nagarnia szkolenia i materiałów dodatkowych wygasa i nie ma możliwości jego ponownego uzyskania w ramach złożonego wcześniej zamówienia. W takim przypadku nieskorzystanie przez Klienta z przesłanych dostępów, nieskorzystanie z nagrania szkolenia i materiałów dodatkowych nie jest podstawą do reklamacji oraz nie może być podstawą do zwrotu ceny.
5. Podstawą do zwrotu ceny nie może być także nieuczestniczenie przez Klienta w webinarze live.
6. Jeżeli webinar live nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Akademii, Akademia kontaktuje się z Klientem i zgodnie z jego wyborem zwraca cenę lub proponuje inne szkolenie i zalicza cenę na poczet wybranego szkolenia.
7. Jeżeli Klient biorący udział w webinarze utrudnia lub uniemożliwia jego prowadzenie lub udział pozostałych uczestników, prowadzący może podjąć decyzję o wykluczeniu Klienta z dalszego udziału. Nieskorzystanie z webinaru w tym zakresie nie jest podstawą do reklamacji lub zwrotu ceny.

VII. Rękojmia
1. Wszystkie produkty objęte są rękojmią Akademii. Jeśli po doręczeniu/
udostępnieniu produktu Klient stwierdzi, że występuje wada (np. niewłaściwe działanie) lub niezgodność z zamówieniem, winien odesłać produkt na własny koszt, w terminie 7 dni od daty odebrania. Sposób odesłania należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub pisemnie:
a. poczta elektroniczna: bok@akademiadoskonalenia.pl,
b. telefon: 606 710 016,
2. Uszkodzone produkty zostaną niezwłocznie wymienione na pełnowartościowe, a jeśli nie będzie to możliwe, wpłacone należności zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez Klienta. Akademia wystawi na rzecz Klienta korygującą fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rękojmia Akademii za wady fizyczne dostarczonego produktu wygasa, jeżeli wada fizyczna nie zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od dostarczenia produktu Klientowi. Rękojmią nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek eksploatacji niezgodnej z instrukcją, niemożność korzystania spowodowana brakiem spełnienia wymogów sprzętowych przez sprzęt Klienta ani powszechnie przyjętymi zasadami używania tych nośników. Rękojmia za wady fizyczne nośnika jest ograniczona do wymiany nośnika na nośnik wolny od wad.

VIII. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące produktów należy zgłaszać pisemnie:
a. pocztą tradycyjną, na adres wymieniony w pkt. I ust. 2 lit. a,
b. pocztą elektroniczną na adres: bok@akademiadoskonalenia.pl.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: numer Klienta, dane firmy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, numer dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opis przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 10 dni roboczych. Odpowiedzi na reklamacje będą przekazywane pocztą elektroniczną lub Pocztą Polską, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.


IX. Uprawnienia konsumentów
1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, a także do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; zwanych dalej konsumentami.
2. Wobec konsumentów nie mają zastosowania pkt VI sekcja A ust. 3 i 4, ust. 8 a-c, pkt VII, pkt VIII ust. 3, pkt X ust. 6 i zamiast nich stosuje się postanowienia niniejszego punktu.
3. W przypadku kontaktu telefonicznego, Akademia przesyła konsumentowi link do Formularza zamówienia..
4. Konsument może zgłosić żądanie uzyskania dostępu do webinarów video przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy. W takim przypadku, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.
5. Konsument ma prawo odstąpić od umowy z Akademią w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie produktu (tj. od dnia otrzymania produktu wysłanego na adres konsumenta). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Akademię o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy Akademia zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktu do konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Akademię), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Akademia została poinformowana o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Akademia dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Akademia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania przez konsumenta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, produkt należy odesłać na adres Akademii niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Akademii o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin będzie zachowany, jeśli konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Akademii. Po odstąpieniu od umowy niedopuszczalne jest korzystanie z produktu.
8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:
a. w przypadku umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
b. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Akademię o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10. Akademia udziela odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji. Odpowiedzi na reklamacje będą przekazywane pocztą elektroniczną lub Pocztą Polską, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.
11. Akademia ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia na zasadach określonych w przepisach ustawy o prawach konsumenta.
12. Jeżeli Akademia nie dostarczyła treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa do ich dostarczenia. Jeżeli Akademia nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.
13. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
a. z oświadczenia Akademii lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
b. konsument i Akademia uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a Akademia nie dostarczyła ich w tym terminie.
14. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument jest uprawniony między innymi do:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Akademią umowy;
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Akademią;
c. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Akademią korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
15. Szczegółowe informacje o sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

X. Pozostałe postanowienia
1. Akademia może rozwiązać umowę z Klientem ze skutkiem natychmiastowym w każdym z następujących przypadków:
a. jeżeli Klient spóźnia się z zapłatą wynagrodzenia (jego części), a okres opóźnienia przekracza 15 dni,
b. gdy Klient naruszył prawa autorskie do produktu,
c. jeżeli Klient naruszył pkt. VI sekcja B ust. 5, 6, 7.
2. Klient może rozwiązać umowę z Akademią ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Akademia zwleka z dostawą produktu, a okres zwłoki przekracza więcej niż 15 dni.
3. Klient nie może bez pisemnej zgody Akademii:
a. przenieść prawa lub obowiązki wynikające z umowy dotyczących produktu, na osobę trzecią,
b. ustanowić prawa na prawach wynikających z zawartej przez strony umowy.
4. Akademia nie odpowiada za niewłaściwe funkcjonowanie produktu wynikające z konfiguracji programów antywirusowych lub innych programów zabezpieczających komputer, lub korzystania z oprogramowania niespełniającego wymagań sprzętowych, które zawarte są na stronie Akademii, w niniejszym regulaminie i w informacji dotyczącej produktu.
5. Odpowiedzialność Akademii względem Klienta na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy nie może przekroczyć kwoty, którą uiścił Klient, zakupując produkt.
6. Akademia nie odpowiada za skutki korzystania z produktu przez Klienta w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, warunkami niniejszej umowy oraz przepisami prawa.

XI. Dane osobowe
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze sp. z o.o., ul. Bałtycka 33A, 61-017 Poznań
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i dostawy towaru na podstawie:
Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy i dostawy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa,
d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 6 lat od momentu ustania przetwarzania w ramach zawartej umowy,
e. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
f. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy oraz dostawy produktu.

XII. Zmiany regulaminu
1. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, zmian technicznych lub zmian zasad sprzedaży produktów.
2. W przypadku wprowadzenia zmian Klient ma prawo przysłać pisemny sprzeciw co do zmian w regulaminie w terminie 14 dni od poinformowania Klienta o zmianach. W przypadku braku sprzeciwu Klienta obowiązują zmienione postanowienia regulaminu.

XIII. Postanowienia końcowe
1. Spory wynikłe z realizacji łączącej strony umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
2. Niniejszy regulamin dla nowych Klientów oraz nowych umów obowiązuje od 20 marca 2023 r. Umowy zawarte do dnia 20 marca 2023 r. podlegają odpowiednio postanowieniom OWW Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Mizera sp. k.