Regulamin organizacji szkolenia

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLENIA


1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają Organizator – Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o. o. będąca organizatorem szkolenia,
Zamawiający – podmiot zamawiający szkolenie, którym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka administracji publicznej.
2. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza uczestnictwa w szkoleniu.
3. Otrzymana przez Organizatora umowa oznacza akceptację niniejszego Regulaminu organizacji szkolenia.
4. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zamówienia szkolenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia
formularza.
5. Podstawę płatności za szkolenie stanowi wystawiona przez Organizatora faktura z 10-dniowym terminem płatności, która zostanie przekazana
Zamawiającemu drogą pocztową lub do rąk własnych na szkoleniu.
6. Złożenie pisemnej rezygnacji z organizacji szkolenia nie później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych
obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego.
7. W przypadku przesunięcia daty szkolenia z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Zamawiający szkolenie traci prawo do rezygnacji z
szkolenia na 10 dni roboczych przed pierwotnie ustaloną datą.
8. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z organizacji szkolenia na mniej niż 14 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia (jeśli data
szkolenia w formularzu określona jest w formacie mm:rrrr, czyli miesiąc: rok, to za dzień szkolenia uznaje się pierwszy dzień roboczy danego
miesiąca), Zamawiający zostanie obciążony pełną kwotą wynagrodzenia przysługującego za organizację szkolenia.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegenta, jeśli nastąpi taka konieczność z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Jednocześnie Organizator zapewnia, iż nowy prelegent będzie posiadał wiedzę merytoryczną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia. Zmiana
prelegenta nie stanowi zmiany umowy.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeśli nastąpi taka konieczność z przyczyn niezależnych od Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczenia materiałów szkoleniowych po szkoleniu jeśli nastąpi taka konieczność z przyczyn
niezależnych od Organizatora np. z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej/Kuriera.
12. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu nie może być większa niż zadeklarowana w zamówieniu.
13. Oficyna zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów uczestnictwa dodatkowych osób, adekwatnie do ceny szkolenia.
 
 
 
 
 

Klauzula dla osób biorących udział w szkoleniu


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o. o., ul. Bałtycka 33A, 61-017 Poznań
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. b – dane niezbędne do realizacji umowy –
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów
prawa a także podmioty przetwarzające
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą okres 6 lat
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w szkoleniu”